Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-07-23 ( Imieniny: Sławy, Sławosza)

BIP - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny:

Kodeks Etyczny Pracowników Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu (uprzednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu).

 
 
Preambuła 


Kodeks etyczny pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy ośrodka zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz klientami i partnerami ośrodka.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości usług, świadczonych przez pracowników ośrodka dla mieszkańców miasta Kołobrzeg oraz zwiększenie ich zaufania dla działalności ośrodka.
 
Postanowienia ogólne
 1. Pracownik ośrodka traktuje swoją pracę jako służbę publiczną, a za cel nadrzędny stawia dobro mieszkańców miasta Kołobrzeg. 
 2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego ośrodka, swoim działaniem nie naraża ośrodka na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku. 
 3. Kodeks wspiera działania pracowników ośrodka oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.   
Wartości i zasady szczególne
 1. Uprzejmość i empatia – Pracownika ośrodka cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość a także umiejętność wczuwania się w emocje klienta i nawiązywania z nim kontaktu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia. 
 2. Obiektywizm – Pracownik ośrodka podejmuje decyzje w sposób bezstronny, oceniając  sprawy osób znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik ośrodka nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne. 
 3. Kompetencja – Pracownik ośrodka wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z klientem pracownik udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla klienta, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach trudnych, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji niosącej pomoc osobom potrzebującym. Pracownik załatwia sprawy bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.  
 4. Odpowiedzialność – Pracownik ośrodka nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi ośrodka. 
 5. Uczciwość – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w ośrodku i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie. 
 6. Jawność – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
 7. Współdziałanie – Pracownika ośrodka cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów ośrodka. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku ośrodka można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika jak i klienta ośrodka . Sprawy sporne dotyczące pracownika ośrodka rozstrzyga się bez udziału interesantów.
 8. Sumienność – Pracownik ośrodka starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy ośrodka, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.   
Postanowienia końcowe
 1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika ośrodka. 
 2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez pracowników MOPS w Kołobrzegu, został przyjęty do stosowania w dniu 1 listopada 2006r. 
 3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania. 
 4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników ośrodka, zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców miasta o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka. 
 5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników ośrodka, przedstawianego Komisji Etyki ośrodka. Decyzja o zmianie zapada w drodze  głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników. 
 6. Procedura monitorowania przestrzegania Kodeksu etycznego zostanie ustalona w odrębnym dokumencie w celu ustalenia zarówno poziomu satysfakcji klientów ośrodka, jak i poziomu stosowania postanowień niniejszego Kodeksu przez pracowników ośrodka. 
 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.

Czytaj więcej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-04-01 23:58przez:
Opublikowano:2023-04-01 00:01przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-04-02 23:55przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: BIP - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:618

Rejestr zmian

 • [2023-04-02 23:55:05]Anna Waligórskadodanie nowej informacji
 • [2023-04-01 23:57:56]Anna Waligórskadodanie nowej informacji

Banery/Logo