Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-29 ( Imieniny: Benity, Maksymiliana)

BIP - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 1. ustawa o dostępie do informacji publicznej 
 2. Udostępnianie informacji publicznej
 3. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 
2. Udostępnianie informacji publicznej

 
Krok po kroku:
Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej (Plik do pobrania u dołu strony). Złóż wniosek w Sekretariacie Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu przy ul Okopowej 15-15A, wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP). W ciągu 14 dni lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Opłaty:
Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Miejsce złożenia:
Sekretariat Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
 
Sposób odbioru:
Wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Jednostka odpowiedzialna:
Kierownik komórki organizacyjnej Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, której zakresu zadań, w tym czynności służbowych realizowanych przez jej pracowników informacja dotyczy.

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
        
3. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.
 
Informacja ogólna
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH w KOŁOBRZEGU - INFORMACJA OGÓLNA
 
Dnia 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu CUS w Kołobrzegu w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 • Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej CUS w Kołobrzegu - http://bip.cus.kolobrzeg.pl/ 
 • Udostępniona na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu - https://cus.kolobrzeg.pl/ Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 • w inny sposób, np. na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP CUS w Kołobrzegu
 
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:
 •  informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu”
 • poinformowania o datach wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu przez wnioskodawcę informacji publicznej ponownie wykorzystywanej (podanie kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji publicznych udostępnionych w postaci pierwotnej.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
 
 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Wniosek skierowany do Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu powinien zawierać w szczególności:
 • informacje o wnioskodawcy obejmujące imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępnienie lub przekazania
 • wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacja sektora publicznego będzie ponownie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub/i usług
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku sieci elektronicznej także wskazanie formatu danych
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-04-05 19:19przez:
Opublikowano:2023-04-05 19:20przez: Anna Waligórska
Zmodyfikowano:2023-04-05 19:20przez: Anna Waligórska
Podmiot udostępniający: BIP - Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu
Odwiedziny:419

Rejestr zmian

 • [2023-04-05 19:20:05]Anna Waligórskaaktualizacja
 • [2023-04-05 19:11:15]Anna Waligórskadodanie nowej aktualności

Banery/Logo